Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

freska
1697 7e02 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagreywolf greywolf
freska
freska
2156 0dd5
Reposted fromrubinek rubinek viamothsdevourer mothsdevourer
freska
erechteion, athens
Reposted fromidana idana viamothsdevourer mothsdevourer
freska
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
freska
0758 2345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
freska
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
freska
8075 9307 500
Reposted fromcvx cvx viam4r1o m4r1o
freska
9852 7878 500
Reposted fromsavatage savatage viahugostiglitz hugostiglitz
freska
5865 91ce 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viam4r1o m4r1o
freska
3755 4d5b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapollywood pollywood
freska
6412 5491 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
freska
Reposted fromprzegrany przegrany viaaliss aliss
freska
3881 3ade 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viathauturien thauturien
freska
0934 6811 500
Reposted fromnutt nutt viaOnly2you Only2you
freska
freska
8030 3c1f
freska
0837 4869 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainsanedreamer insanedreamer
freska
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via000monnnn066 000monnnn066
freska
9084 fe53 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via000monnnn066 000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl